Selecteer een pagina

Privacyverklaring
Transportonderneming Oud B.V., gevestigd aan Drieboomlaan 163 1624 BE Hoorn, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.oudtransporthoorn.nl/
Drieboomlaan 163
1624 BE Hoorn
(+31) 06-53398746

Persoonsgegevens die wij verwerken
Transportonderneming Oud B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@oudtransporthoorn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken.
Transportonderneming Oud B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– Transportonderneming Oud B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee
de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen
op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Transportonderneming Oud B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Transportonderneming Oud B.V.)
tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Transportonderneming Oud B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van
persoonsgegevens:
– Wij hanteren een bewaartermijn voor uitvoering van de belastingplicht van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Transportonderneming Oud B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als
dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Transportonderneming Oud B.V. blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Transportonderneming Oud
B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke
toestemming.
– Webhosting, WeDeCom, Verwerken van data via de website

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Transportonderneming Oud B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: onderscheid klanten op de website
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Onderscheid klanten op de website
Bewaartermijn: 24 uur

Cookie: Wordfence
Naam: wordfence_verifiedHuman
Functie: Verifiƫrd mens en bot
Bewaartermijn: 24 uur

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Transportonderneming Oud B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oudtransporthoorn.nl. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Transportonderneming Oud B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Transportonderneming Oud B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op met onze klantenservice of via info@oudtransporthoorn.nl